Søknad last ned her

 

Forhandleravtale

 Mellom

 CarDesignJK, heretter omtalt som ”leverandør”

 Og

 ......................., heretter omtalt som ”forhandler”.

 

 

 Det er i dag inngått følgende forhandleravtale mellom LEVERANDØR og FORHANDLER vedrørende nedenstående angitte produkter:

 

1.      Produkter

Off Road og Bil Styling Accessories

 

2.      Områdeangivelse

Forhandler har rett og plikt til å forhandle leverandørens produkter eksklusivt i følgende område:Norge,Sverige og Dannmark

Forhandler må ikke uten forutgående avtale med leverandør forhandle overnevnte produkter i annet område enn det som er angitt under punkt 2.

 

3.      Priser

Vedlagt følger prisliste som er leverandørens priser til forhandler pr. XX.XX.XXXX.

Alle priser er eksklusive merverdiavgift.

Ovennevnte priser kan av leverandør endres med 30 dagers skriftlig varsel.

Det står fritt opp til partene å fastsette kampanjepriser og bestillings- eller betalingspremier o.l. Forhandleren kan ikke selge produktene til lavere pris enn de oppgitte laveste utsalgspriser fra forhandler.

 

4.      Rabatt/Bonus/Kurs

Mellom partene gjelder følgende rabatt og bonusordning:

Antal bestilte deler:   -Rabatt

 1 -5 stk. deler pr.måned-10%  rabatt

5-10 stk. deler pr.måned-15%  rabatt

10-   stk. deler pr.måned-20%  rabatt + BONUS (Gratis deler etter avtale med leverandøren)

Firma vårt vil bli mest mulig prof. og vil ha best mulig servic til produktene våre og derfor det bli arrangere kurs angående produksjon og montering bil beskyttelser (Bull Bars,Side Steps,Roll Bar) hos våre partnere i Europa.

 

5.      Betalingsbetingelser

Leverandør fakturerer forhandler en gang per måned med 14 dagers forfallstid..

Dersom det ikke betales innen forfall, vil det bli beregnet høyeste lovlige forsinkelsesrente, for tiden 12% p.a.

Forhandleren selger leverandørens produkter i eget navn og har kredittrisikoen for sine egne kunder.

Dersom betalingen ikke finner sted innen utløpet av forfallstidspunktet, anses det å være et ”vesentlig mislighold” av denne avtale.

 

6.      Bestillingsrutine

Forhandler bestiller alle produkter elektronisk per E-post :salg@cardesign.no

eller fax +47 71481225.

 

7.      Leverandørens forpliktelser

Leverandøren er forpliktet til å levere varene som avtalt.

Delena skal vare nye og uten skadet.

 

8.      Forhandlerens forpliktelser

Forhandler er forplikt til å sende alle informasjoner som leverandøren trenger for å bestille rett vare:

-ordrenummer

-bilmodell og type

-årsmodell-Eventuelle særegnenheter

Forhandler er forpliktet til å kontrollere mottak av emballasjen,at denne er uskadet.Videre må

forhandler må kontrolere at varen er uskadet.

Dersom pakken er skadet,plikter forhandler,uten ugrunnetopp,melde dette til transportør

 

9.      Reklamasjon

Det avtales at forholdet mellom partene på dette punkt reguleres av den norske kjøpsloven.

 

10. Varighet

Avtalen gjelder fra og med den XX.XX.XXXX. Avtalen løper med en gjensidig oppsigelsesfrist på 90 dager, regnet fra mottakelse av oppsigelsen. Oppsigelsen behøver ikke begrunnes, men skal være skriftlig.

 

11. Mislighold

Ved gjenttatt misligholdelse eller vesentlig mislighold av en eller flere av punktene i denne forhandleravtale, kan forhandleravtalen sies opp med øyeblikkelig virkning.

 

12. Tvister

Partene vedtar leverandørens rettskrets som verneting i alle tvister som gjelder denne avtale.

 

13. Underskrifter

Partene vedtar med sine underskrifter alle punkter i denne forhandleravtale, som er utarbeidet i to originaler, hvorav leverandør og forhandler beholder hver sin.

 

 

STED, XX.XX.XXXX

 

 

 

for LEVERANDØR                                                   for FORHANDLER

 

 

 ___________________________                              ______________________________

UNDERTEGNER                                                      UNDERTEGNER

 

 

Forhandleravtale utarbeidet av Advokatfirma Andersen & Bache Wiig As

twitter Google Plus Blogger